-------------------------------

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            


VM:43

 راهنماي سيستم

برنامه حذف و اضافه ترم اول 94-93
1-  حذف و اضافه ترم جاري از  شنبه 29 شهريور تا  سه شنبه  اول مهر  بر اساس زمان  تعيين شده براي هر دانشجو  قابل انجام خواهد بود.
2- آندسته از دانشجوياني كه  موفق به انتخاب واحد نشده اند حتما بايد از طريق لينك انتخاب واحد  دروس خود را اخذ نمايند.
3- پرداخت شهريه متغيير و بدهي قبلي براي انجام حذف و اضافه الزامي است.
4- از ساعت 16 تا 24  براي دانشجوياني كه زمان حذف و اضافه آنها گذشته  باشد امكان حذف و اضافه  وجود دارد. 
5- تاييد نهايي  را فقط وقتي بزنيد كه مطمئن هستيد تغييرات ديگري در برنامه درسي خود نداريد در غير اينصورت امكان تغيير برنامه وجود  ندارد.