-------------------------------

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            


VM:41

 راهنماي سيستم

تقويم نيمسال اول 93
   شروع كلاسها  شنبه 22 شهريورماه
 پايان كلاسها   پنج شنبه 11 دي ماه
                  امتحانات    شنبه 13 دي تا چهارشنبه 1 بهمن ماه