-------------------------------

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
         
 راهنماي سيستمVM:45
سايت اصلي دانشگاه

اطلاعيه هاي مهم انتخاب واحد ترم  دوم 94-93
1- زمان بندي انتخاب واحد ترم دوم سال تحصيلي 94-93 اعلام شد. براي مشاهده زمان انتخاب واحد خود به لينك تاريخ و زمان مجاز انتخاب واحد مراجعه كنيد. اولويت زمانبندي بر اساس تعداد كل واحد گذرانده و سال ورود دانشجو بوده و غير قابل تغيير مي باشد.  هر دانشجو  از زمان مشخص شده  به مدت  2 ساعت فرصت انتخاب واحد دارد و در صورت نياز از ساعت 16 تا 24 همان روز  نيز امكان انتخاب واحد وجود دارد.
2- پرداخت شهريه ثابت ترم جديد و بدهكاري ترم هاي گذشته قبل از انتخاب واحد و به صورت الكترونيكي الزامي است.بعد از پرداخت‌‌‌ در لينك عمليات شهريه ، كارنامه مالي ترم آخر را اجرا كنيد تا مبلغ واريز شده به حساب شهريه شما منظور شده و در صورت عدم بدهي  انتخاب واحد شما ممكن گردد.
3- به دليل ترافيك بالاي شبكه دانشگاه و بانك در زمان انتخاب واحد توصيه مي شود حتما قبل از زمان انتخاب واحد و ترجيحا در ساعات غير اداري شهريه  خود را واريز نماييد تا در هنگام انتخاب واحد دچار اشكال نشويد.
4- بعد از تاييد نهايي انتخاب واحد امكان اضافه كردن درس جديد تا زمان حذف و اضافه وجود ندارد. بنابراين فقط زماني تاييد نهايي را بزنيد كه از اتمام انتخاب واحد خود مطمئن هستيد. در صورتيكه تاييد نهايي را شخصا نزنيد در تاريخ 11 بهمن همه انتخاب واحد ها به صورت اتوماتيك تاييد نهايي خواهد شد.
5- وام صندوق رفاه در شهريه متغيير ترم منظور خواهد شد بنابراين واريز شهريه ثابت براي دانشجوياني كه از وام صندوق رفاه استفاده مي كنند الزامي است.
6- دانشجوياني كه قصد استفاده از تخفيف دو دانشجويي دارند  بايد حداكثر تا  29 بهمن مدارك مورد نياز را به دفتر شهريه واقع در ساختمان كتابخانه مركزي تحويل نمايند.
7- دانشجوياني كه مدارك ثبت نام خود را تحويل نداده اند حتما بايد مدارك ثبت نامي خود را به طور كامل تحويل دهند در غير اينصورت امكان انتخاب واحد ندارند.
8- به دليل كامل نشدن اعلام نمرات ترم قبل ، كنترل رعايت پيش نياز و هم نياز دروس و سقف واحد توسط سيستم ممكن نيست بنابراين بعد از كامل شدن نمرات ترم قبل ، در صورت عدم رعايت مقررات آموزشي دروس اضافه حذف خواهند شد.