-------------------------------

كد كاربري و رمز عبور را وارد كنيد
           
    كد كاربري  (6 رقم)    
  رمز عبور  (حداكثر 8 حرف)
لطفاً كدزيرراواردنمائيد
 
       
            


VM*:45

 راهنماي سيستم

نكات مهم در خصوص انتخاب واحد ترم اول 94-93
1-  انتخاب واحد ترم مهر سال 93 از 10 تا 20 شهريور طبق زمانبندي اعلام شده براي هر دانشجو بر اساس اولويت تعداد كل واحد گذرانده انجام خواهد شد.
2- شروع كلاسها 22 شهريور و حذف و اضافه 29 شهريور خواهد بود.
3- پرداخت  بدهي ترم هاي گذشته و شهريه ثابت ترم جديد  قبل از انتخاب واحد الزامي است.